Manifesto: Polo fin do Xenocidio Migratorio no Mediterráneo

23 de abril, 2015
 
A Campaña Estatal polo Peche dos CIE´s, xunto con múltiples organizacións de defensa dos dereitos humanos, condenamos o Xenocidio Migratorio que se está producindo no Mar Mediterráneo e denunciamos:
 
Que as persoas que perderon a vida tiñan diversos motivos para emprender a súa viaxe; entre estes, fuxir de conflitos políticos, bélicos e da propia pobreza. Lonxe de ser fenómenos “naturais”, están directamente relacionados coa política exterior da Unión Europea e os seus intereses comerciais.
 Que a Unión Europea define a estas persoas como “inmigrantes ilegais” para non ter que aceptar as implicacións do que realmente son: potenciais refuxiados, nenos e nenas, vítimas de diversos conflitos.
 Que a maioría das persoas que se afogaron deberían estar amparadas pola lexislación e os tratados de protección internacionais subscritos polos países da Unión Europea. Ante a imposibilidade de cursar calquera tipo de solicitude, vense obrigadas a arroxarse ao mar para, unha vez chegadas a Europa, tratar de conseguir este recoñecemento.
 Que a UE ven dando reiteradas mostras de que a suposta orientación máis humanitaria e respectuosa cos Dereitos Humanos das súas políticas migratórias non pasa dunha farsa e de discurso vacío que agochan o carácter securitario e bélico das mesmas. A maior responsable deste enfoque é a Axencia Frontex. A Axencia entende o intento de acceso das persoas como un “risco” (literalmente) de violación das Fronteiras. Dedícanse millóns de euros a sufragar tecnoloxía militar de vixilancia e, en cambio, non se destina ningunha medida ao salvamento de persoas.
 Lembramos que a Axencia Frontex pasou de ter un orzamento anual de 5 millóns de euros na súa orixe (2004) a máis de 80 millóns por ano en 2015. O Estado Español destinou no último lustro case 290 millóns de euros a selar as fronteiras españolas e menos de 10 millóns á acollida de refuxiados, unha das ratio máis desiguais da Unión Europea. Tamén pagou 50 millóns de euros a Marrocos para que constrúa un novo valo de concertinas. Non faltan recursos, senón vontade política.
 Que a tecnoloxía de Frontex é capaz de localizar as embarcacións, pero resulta absolutamente incapaz de salvar ás persoas. Por prioridades políticas, invístese o diñeiro no control de persoas pero non no seu salvamento.
 Que o Ministro de Interior, Fernández Diaz, é responsable directo de lexitimar estas mortes, pois considera que salvar vidas no Mediterráneo pode xerar un efecto chamada. É dicir, segundo o Ministro, hai persoas que hoxe teñen que morrer para que un posible efecto (sen unha relación causal clara) sexa evitado. O verdadeiro efecto chamada non é Salvamento Marítimo. Máis ben estamos ante un efecto directo de expulsión, consecuencia das políticas Europeas en África. Afirmacións como as do Ministro deberían ter consecuencias legais.
 Que non é tolerábel aceptar que “outra embarcación afundiuse”: hai toda unha cadea de responsabilidades que deben ser investigadas, esclarecidas e, no seu caso, xulgadas. Hase de evitar que volva suceder, mellorando os protocolos de salvamento.
 Que é inadmisible a hipocrisía do Presidente do Goberno cando indica que “Xa non valen as palabras, hai que actuar” en relación ás mortes do Mediterráneo. Lamentábelmente, naufraxios como este adoitan servir para lanzar medidas que dotan de máis medios a Frontex sen cambiar un chisco a súa errática concepción das migracións (como unha ameaza e un risco) e a súa lóxica bélica. Noutras ocasións, déronse respostas de intervención directa nos países de orixe: ben condicionando as “axudas ao desenvolvemento” á colaboración na represión das migracións ou ben con intervencións diplomático-militares que xeran aínda máis desprazados e desprazadas. Ambas as opcións supoñen precarizar aínda máis a experiencia migratoria e aumentar os naufraxios no Mediterráneo, o mar máis mortífero do mundo.
 Que é necesario o investimento nun programa europeo de salvamento marítimo acorde á envergadura do problema, paralela a unha redución do financiamento de programas, operacións e tecnoloxías que militarizan a fronteira.
Que se fai necesaria a realización dun programa de identificación e memoria das vítimas, e de repatriación dos corpos ás súas familias.
 A traxedia como xénero literario fai referencia a como os personaxes son enfrontados contra o destino dos deuses con resultados de morte ou infortunio. O que ocorreu o domingo nas augas do Mediterráneo, con todo, está lonxe de poder considerarse como tal: non son traxedias inevitábeis, é unha responsabilidade da Unión Europea
 
Polo fin das mortes no Mediterráneo.
Polo fin do Xenocidio Migratorio #*GenocidioMigratorio
23 de abril de 2015
Foro Galego da Inmigración/ Campaña Estatal polo Peche dos CIE´s

Manifiesto: Por el fin del Genocidio Migratorio en el Mediterraneo

hemos creado esta campaña esta tarde la gente del grupo de frontera sur de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE. Se pueden firmar adhesiones en el siguiente link Bienvenida la difusión y las firmas individuales y colectivas. Ha sido enviado a prensa.
https://fronterasurderechoshumanos.wordpress.com/

Manifiesto: Por el fin del Genocidio Migratorio en el Mediterraneo

La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, junto con múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos, condenamos el Genocidio Migratorio que se está produciendo en el Mar Mediterráneo y denunciamos:
Que las personas que han perdido la vida tenían diversos motivos para emprender su viaje; entre éstos, huir de conflictos políticos, bélicos y de la propia pobreza. Lejos de ser fenómenos “naturales”, están directamente relacionados con la política exterior de la Unión Europea y sus intereses comerciales.
Que la Unión Europea define a estas personas como “inmigrantes ilegales” para no tener que aceptar las implicaciones de lo que realmente son: potenciales refugiados, niños y niñas, víctimas de diversos conflictos.
Que la mayoría  de las personas que se han ahogado deberían haber estado amparadas por la legislación y los tratados de protección internacionales suscritos por los países de la Unión Europea. Ante la imposibilidad de cursar cualquier tipo de solicitud, se ven obligadas a arrojarse al mar para, una vez llegadas a Europa, tratar de conseguir este reconocimiento.
Que la UE ha renunciado a su orientación más humanitaria y respetuosa con los Derechos Humanos para darle, en cambio, una orientación bélica a todo lo que tiene que ver con las migraciones. La mayor responsable de este enfoque es la Agencia Frontex. La Agencia entiende el intento de acceso de las personas como un “riesgo” (literalmente) de violación de las Fronteras. Se dedican millones de euros a sufragar tecnología militar de vigilancia y, en cambio, no se destina ninguna medida al salvamento de personas.  Recordamos que la Agencia Frontex ha pasado de tener un presupuesto anual de 5 millones de euros en su origen (2004) a más de 80 millones por año en 2015. El Estado Español destinó en el último lustro casi 290 millones de euros a sellar las fronteras españolas y menos de 10 millones a la acogida de refugiados, una de las ratios más desiguales de la Unión Europea. También ha pagado 50 millones de euros a Marruecos para que construya una nueva valla de concertinas. No faltan recursos, sino voluntad política.
Que la tecnología de Frontex es capaz de localizar las embarcaciones, pero resulta absolutamente incapaz de salvar a las personas. Por prioridades políticas, se invierte el dinero en el control de personas pero no en su salvamento.
Que el Ministro de Interior, Fernández Diaz, es responsable directo de legitimar estas muertes, pues considera que salvar vidas en el Mediterráneo puede generar un efecto llamada. Es decir, según el Ministro, hay personas que hoy tienen que morir para que un posible efecto (sin una relación causal clara) sea evitado. El verdadero efecto llamada no es Salvamento Marítimo. Más bien estamos ante un efecto directo de expulsión, consecuencia de las políticas Europeas en África. Afirmaciones como las del Ministro deberían tener consecuencias legales.
Que no es tolerable aceptar que “otra embarcación se ha hundido”: hay toda una cadena de responsabilidades que han de ser investigadas, esclarecidas y, en su caso, juzgadas. Se ha de evitar que vuelva a suceder, mejorando los protocolos de salvamento.
Que es inadmisible la hipocresía del Presidente del Gobierno cuando indica que “Ya no valen las palabras, hay que actuar” en relación a las muertes del Mediterráneo. Desgraciadamente, naufragios como éste suelen servir para lanzar medidas que dotan de más medios a Frontex sin cambiar un ápice su errática concepción de las migraciones (como una amenaza y un riesgo) y su lógica bélica. En otras ocasiones, se han dado respuestas de intervención directa en los países de origen: bien condicionando sus “ayudas al desarrollo” a la colaboración en la represión de las migraciones o bien con intervenciones diplomático-militares que generan aún más desplazados. Ambas opciones suponen precarizar aún más la experiencia migratoria y aumentar los naufragios en el Mediterráneo, el mar más mortífero del mundo.
Que es necesaria la inversión en un programa europeo de salvamento marítimo acorde a la envergadura del problema, paralela a una reducción de la financiación de programas, operaciones y tecnologías que militarizan la frontera.
Que se hace necesaria la realización de un programa de identificación y memoria de las víctimas, y de repatriación de los cuerpos a sus familias.
La tragedia como género literario hace referencia a cómo los personajes son enfrentados contra el destino de los dioses con resultados de muerte o infortunio. Lo que ha ocurrido el domingo en las aguas del mediterráneo, sin embargo, está lejos de poder considerarse como tal: no son tragedias inevitables, es una responsabilidad de la Unión Europea
Por el fin de las muertes en el Mediterráneo.
Por el fin del Genocidio Migratorio #GenocidioMigratorio
 19 de abril de 2015
Campaña Estatal por el Cierre de los CIE

Manifiesto CIE

LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE)

Somos un grupo de profesionales del Derecho penal, integrado por profesores de Universidad, jueces, fiscales y abogados (Grupo Inmigración y Sistema penal) que queremos llamar vuestra atención y pedir vuestra ayuda en relación con uno de los aspectos más graves del Proyecto de Reforma de la Ley de Extranjería: el relacionado con el internamiento de extranjeros.

La Ley de Extranjería permite privar de libertad a una persona por el simple hecho de su situación de irregularidad, con el fin de asegurar una expulsión, que en muchos casos ni siquiera se decretará y en otros muchos no se podrá ejecutar.

Los Centros de Internamiento (CIE) son espacios de opacidad, no existiendo una normativa adecuada acerca de su funcionamiento, con lo que se promueve el abuso y la arbitrariedad.

Las funciones de custodia las ejerce el Cuerpo Nacional de Policía y, a diferencia de lo que ocurre en las cárceles, no hay un juez encargado de garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad.

A ello se une el hacinamiento y las deficientes condiciones sanitarias, de infraestructura, etc. Por estas y otras razones, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales han emitido informes criticando duramente las condiciones normativas y materiales de dichos Centros.

El Proyecto para la Reforma de la Ley de Extranjería agravaría drásticamente la situación descrita: se propone prolongar el plazo de internamiento –actualmente de cuarenta– a sesenta días. Pudiera decirse que veinte días más no son muchos, pero evidentemente son demasiados cuando lo que se pretende es ampliar un internamiento constitucionalmente dudoso, éticamente inaceptable y que se produce en condiciones materiales y psíquicas de gran dureza.

Dicha ampliación es, además, una medida económicamente muy cara, que tendría que acometerse en detrimento de otras partidas mucho más necesarias, que empeoraría la deplorable situación de los CIE y que potenciaría la utilización del internamiento como una sanción encubierta a los inmigrantes irregulares, culpables tan sólo del delito de buscar una vida mejor. Además, el Proyecto permite ampliar aún más el internamiento cuando el extranjero interpone un habeas corpus o solicita el asilo, resultando esta medida, aparte de otras consideraciones, contraria a la normativa europea.

Queremos impedir que estas medidas prosperen. Sin embargo, no lo tenemos nada fácil, entre otras razones porque el Gobierno ha habilitado los meses de julio y agosto para la tramitación del proyecto con carácter urgente y porque en plenas vacaciones resulta mucho más difícil que nuestra voz encuentre el necesario eco.

Pro todo ello nos vendría muy bien tu valioso apoyo, individual pero, también y sobre todo, COMO ASOCIACIÓN U ORGANIZACIÓN a la que perteneces. Si lo consideras procedente puedes apoyar la campaña que hemos denominado “Para que el Derecho no se detenga a las puertas de los CIE” de la siguiente manera:

1. Adhiriéndote –como asociación y/o individualmente si lo deseas– al Manifiesto que te adjuntamos. Para ello basta enviar un email con tu nombre, DNI y cargo en la asociación o profesión a la siguiente dirección:
cie@inmigrapenal.com

2. Utilizando cualquier foro o cualquier medio a tu alcance (artículos en la prensa, coloquios, etc.) para manifestar vuestra preocupación por la situación jurídica y material de los CIE y vuestra oposición a la ampliación del plazo.

3. Difundiendo, si lo tienes a bien, tanto esta petición como el Informe jurídico que hemos realizado sobre el internamiento en el Proyecto y que hemos hecho llegar a todos los diputados.

Aunque el objetivo es difícil, estamos seguros de que entre todos y actuando rápidamente podremos conseguirlo. Un abrazo,

Marga Martínez Escamilla
Catedrática de Derecho penal
Universidad Complutense de Madrid

Julián Ríos Martín
Profesor de Derecho penal
Abogado

GRUPO INMIGRACIÓN Y SISTEMA PENAL
www.inmigrapenal.com
info@inmigrapenal.com


MANIFIESTO
PARA QUE EL DERECHO NO SE DETENGA A LAS PUERTAS DE LOS CIE

Las personas, organizaciones y colectivos abajo firmantes queremos manifestar públicamente nuestra gran preocupación por las condiciones jurídicas y materiales en que se desarrolla el internamiento de extranjeros que prevé la Ley de Extranjería.

Según ésta, un inmigrante, simplemente por su situación administrativa irregular, puede ser privado de libertad hasta cuarenta días en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), mientras se tramita un procedimiento administrativo susceptible de concluir con la sanción de expulsión.

Durante este tiempo es custodiado por la policía, sin que se garantice un auténtico control judicial, ni esté suficientemente regulado el régimen y funcionamiento de estos centros. A la opacidad de estos lugares se suman el hacinamiento, las deficientes condiciones materiales y la especial vulnerabilidad de las personas allí encerradas.

Por éstas y otras razones, la situación de los CIE ha sido objeto de duras denuncias por instituciones y organizaciones nacionales e internacionales de acreditada solvencia.

El Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Extranjería presentado por el Gobierno, lejos de corregirla, supondría una sustancial agravación de la situación descrita. De acuerdo con el Proyecto, el internamiento podrá prolongarse hasta sesenta días, pudiéndose suspender su cómputo cuando se interpone habeas corpus o se solicita el asilo.

La ampliación del plazo de internamiento supondrá un empeoramiento de las condiciones de los CIE, sin que sea previsible un incremento relevante del número de expulsiones que justifiquen el gran coste económico de la medida y el deterioro de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

Por su parte, la posibilidad de ampliar aún más el plazo en los supuestos de habeas corpus y solicitud de asilo, además de su negativo mensaje en el sentido de penalizar el ejercicio de derechos fundamentales, resulta jurídicamente inviable por contradecir la Directiva de retorno.

Por las razones expuestas, solicitamos a todos aquellos que intervendrán en el actual proceso de reforma de la Ley de Extranjería:

PRIMERO.
Que se opongan firmemente a la ampliación del plazo de internamiento y a la posibilidad de suspender su cómputo.

SEGUNDO.
Que aprovechen la ocasión para mejorar las condiciones jurídicas del internamiento.

Entre otras medidas, resulta imprescindible garantizar un auténtico y efectivo control judicial de esta privación de libertad y completar la normativa sobre régimen y funcionamiento de los CIE.

TERCERO.
Que reconsideren la legitimidad de privar de libertad a una persona con el fin de asegurar la ejecución de una eventual sanción administrativa.

Si lo deseas, puedes adherirte a este manifiesto,
enviando un email con tu nombre, DNI y profesión
o los datos de tu organización o colectivo a
cie@inmigrapenal.com

Más información en:
http://www.inmigrapenal.com/


FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142

http://www.forogi.wordpress.com