COMUNICADO DE PRENSA

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN

COMUNICADO   DE PRENSA

O Foro Galego de Inmigración  formado por asociacións e entidades de migrantes ou que prestan servizos a estes colectivo de Galiza, quere facer público o seguinteComunicado en relación co endurecemento da Lei de Estranxeiría que supora a imposibilidade de acceso ao sistema sanitario común para as persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa:

 

“1.- A  decisión do Consello de Ministros do pasado venres día 20 de Abril de endurecer a Lei de estranxeiría, para esixir  requisitos, a maiores do empadroamento en territorio español,  para ter dereito de acceso á tarxeta sanitaria é unha flagrante violación dos dereitos humanos por unha banda, por outra da Carta Europea de Dereitos Sanitarios e ademáis é  unha decisión terriblemente inxusta.

 

2.- Esta decisión supón pechar na práctica a atención sanitaria a un dos colectivos en maior situación de vulnerabilidade, que deben superar as 600.000 persoas no Conxunto do Estado e entre 8.000 e 10.000 en Galicia. A Atención Sanitaria de Urxencias para este colectivo produciríase coa obriga de abonar os custos da  mesma, o que de feito  a imposibilita,  ou cando sexan cuestións graves xenerará  debedas inasumibles, que ademáis impedirán tamén as posibilidades de regularización destas persoas.

 

3.- Esta decisión é unha terrible inxustiza, porque as persoas migrantes en situación de irregularidade administrativa non teñen nada que ver co chamado “turismo sanitario”, cuestión que atinxe de forma prácticamente en exclusiva a persoas procedentes da Unión Europea. É ademáis unha decisión claramente racista, que pretende responsabilizar a un colectivo, en situación de alta vulnerabilidade social, das  dificultades de sostemento do sistema sanitario por un suposto abuso do mesmo. Non ten sentido algún que se negué a tarxeta sanitaria para persoas sen recursos, a un dos colectivos que de menos recursos pode dispoñer.


4.- La no atención sanitaria dunha parte da poboación residente no Estado Español é moito máis que un recurte ou un “aforro”, é unha exclusión intolerable e perigosa para a vida destas persoas, dun dos colectivos en maior situación de vulnerabilidade. Por iso, o Foro Galego de Inmigración quere facer un chamamento ao  partidos políticos, sindicatos, asociacións, entidades,   e a poboación en xeral  para que non permitamos que esta decisión chegue a concretarse no anunciado cambio lexislativo que estableza cidadáns de primeira e de segunda; persoas de primeira e de segunda; no referente a atención sanitaria no Estado Español. NON O PODEMOS PERMITIR.

 

Para máis información: Miguel Fernández (            662-307019      ) ou Rocío Rodríguez (            981-580506       /600-876460)

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es –             981-576 142

Comunicado de prensa

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN

COMUNICADO   DE PRENSA

 

O Foro Galego de Inmigración  formado por asociacións e entidades de migrantes ou que prestan servizos a estes colectivo de Galiza, quere facer público o seguinte Comunicado en relación coa Proposta de Orzamentos aprobada  polo Goberno Central o venres día 30 de Marzo que  elimina dos mesmos o Fondo de Axuda para a Integración das Persoas Migrantes:

 

1.- A eliminación do chamado “Fondo de Axuda para a Integración das Persoas Migrantes”, supón a desaparición dos recursos que viñan substentando o traballo de integración e atención especializada a este colectivo que viñan desenvolvendo as administracións autonómicas e os concellos. Parécenos intolerable neste momento de Crise, a práctica eliminación dos recursos destinados a unha poboación que vive, traballa e reside dende hai varios anos aquí, e que sufre de forma especial as consecuencias do alto nivel de desemprego.  Como agravante indicar que a cantidade detraída desta partida que se elimina dos orzamentos , 67 millóns de euros, é moi pequena nun contexto de reducción orzamentaria de máis de 20.000 millóns de euros, pero para este colectivo vai resultar drámatica xa que supon  o 100% da cantidade que se recollía nos orzamentos do ano pasado para este fin.  A situación de Crise Económica non debe servir de coartada para xustificar a non atención ao colectivo de persoas migrantes que tanto traballaron e contribuiron ao noso desenvolvemento económico  e que o seguen a facer tamén agora.

 

2.- Este enorme recurte coincide con importantes descensos das partidas destinadas a políticas activas de emprego ou á dependencia que castigan tamén aos sectores máis desfavorecidos da sociedade. Conformando uns orzamentos claramente antisociais e que penalizan de forma clara ás persoas que sufren en maior medida as consecuencias da Crise. Hai que ter en conta que o aumento dos custos de subministros básicos (electricidade e gas)  afectan máis tamén as familias con menos recursos.

 

3.- Lamentamos tamén a fortísima reducción dos Fondos destinados á Cooperación Internacional, que rematan por conformar uns números que excluen ás persoas empobrecidas tanto de dentro como de fora, cun certo sesgo discriminatorio ademáis para os que viven ou viñeron doutros lugares.

 

Para máis información: Miguel Fernández (662-307019) ou Rocío Rodríguez (981-580506/600-876460)

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Rúa San Roque 6-bis. C.P. 15704 – Santiago de Compostela
foroinmigracionsantiago@yahoo.es – 981-576 142