Comunicado: Italia, desaloxos forzosos / desalojos forzosos

[versión en castellano más abajo]

11 de marzo de 2010

As autoridades italianas deben pór fin aos desaloxos forzosos de membros da comunidade romanesa

Sempre soñamos con que os nosos fillos teñan unha casa onde vivir,

para que ninguén lles chame “xitanos”

Elpida, macedonia de etnia romanesa, nai de catro fillos.

Chegou a Italia en 1991 co seu marido e ambos os dous teñen permiso de residencia.

Roma.- Amnistía Internacional instou ás autoridades a que revisen a posta en práctica dun controvertido plan de vivenda que xa motivou o desaloxo forzoso de persoas de etnia romanesa e fai que o camiño para que se produzan miles de desaloxos máis nos próximos meses.

Nun novo documento titulado La respuesta equivocada: El “Plan Nómadas” de Italia viola el derecho a la vivienda de la comunidad romaní en Roma, Amnistía Internacional alertou de que o plan, que foi presentado en xullo de 2009, viola os dereitos humanos de miles de romaneses.

As medidas prevén a destrución de máis de 100 asentamentos romaneses na capital e calcúlase que unhas 6.000 persoas van ser resituadas en só 13 campamentos – novos ou ampliados– situados ás aforas da cidade. O plan pode deixar a máis de 1.000 romaneses sen fogar.

“Hai que reconsiderar con urxencia estas medidas. As familias romanesas que viven na capital italiana enfróntanse agora á perda de bens, contactos sociais, acceso ao traballo e aos servizos públicos”, declarou Ignacio Jovtis, experto de Amnistía Internacional sobre Italia.

“Tamén existe o risco de que si o plan se pon en práctica, podería empregarse como modelo para levar a cabo desaloxos forzosos noutras rexións italianas. Os desaloxos realizados sen consulta previa e sen unha oferta de aloxamento alternativo axeitado para todas as persoas afectadas constitúen unha violación dos seus dereitos humanos”.

Nos últimos meses, centenares de familias romanesas foron desaloxadas xa duns 5 campamentos diferentes. Con antelación á clausura en febreiro de 2010 dun dos campamentos romaneses máis grandes de Europa, Casilino 900, consultouse extensamente a varios representantes da comunidade romanesa. Porén, as normas internacionais de dereitos humanos esixen que se consulte a todas as persoas residentes na área que se pretende desaloxar.

Sen ser oficialmente parte do “Plan Nómadas”, a clausura de Casilino 700 en novembro de 2009 levouse a cabo un proceso de consulta previa e tivo como resultado o que centenares de persoas de etnia romanesa quedaran sen fogar. Outras que viven en campamentos non autorizados están en perigo de correr a mesma sorte, o que suscita a pregunta de ata onde abarca realmente este plan.

“Moitas persoas de etnia romanesa viven en construcións precarias e en caravanas que carecen das condicións hixiénicas básicas. A situación actual é o resultado de anos de abandono, de políticas inadecuadas e de discriminación por parte de sucesivos gobernos. O intento de abordar este legado é, en si mesmo, benvido e de feito as condicións de vida de moitos romaneses mellorarán. Pero o plan é incompleto e córrese o perigo de empeorar aínda máis a situación de moitos máis romaneses. É a resposta equivocada”, asegura Ignacio Jovtis.

No canto de ofrecer aos romaneses o acceso a unha vivenda axeitada, as autoridades estanos reunindo en campamentos en lugares remotos. Isto exacerba aínda máis os obstáculos e a discriminación aos que fan fronte os romaneses cando solicitan o emprego regular que lles permitiría dispor de aloxamento privado.

As persoas de etnia romanesa que viven en campamentos son excluídas do acceso á vivenda pública, dado que o actual sistema de concesións, baseado nun baremo por puntos, establece o requisito previo de ter sido expulsado dun aloxamento privado. Isto hai que cambialo.

Amnistía Internacional pensa que, coa súa forma actual, o “Plan Nómadas” non cumpre a obriga de Italia de garantir que non se discrimine a grupos particulares ou de evitar a segregación no ámbito da vivenda.

“O plan chámase ‘Plan Nómadas’, máis a maioría dos romaneses afectados non son, en absoluto, nómades. Ao etiquetar a todos os romaneses de nómades e tratalos como tales, os promotores deste plan están perpetuando os mesmos problemas que pretenden resolver”, afirmou Ignacio Jovtis.

Información complementaria

Calcúlase que entre 12.000 e 15.000 persoas de etnia romanesa viven en Roma e nos seus arredores. Uns 3.000 son italianos sinti, arraigados no país dende hai moito tempo. A partir da década dos 60, moitos romaneses empezaron a chegar procedentes dos países que formaban a antiga Iugoslavia. Unha gran parte deles agora teñen permisos de residencia, e moitos dos seus fillos son cidadáns italianos. Ao longo do último decenio, un número significativo de romaneses chegaron tamén dos novos Estados membros da Unión Europea, en especial de Romanía. Malia que uns poucos milleiros de romaneses viven en aloxamentos permanentes en Roma, a maioría vive en campamentos de distintas clases.

Nos últimos anos, as autoridades italianas adoptaron unha serie de medidas discriminatorias que contribuíron á estigmatización dos romaneses que viven no país. Os desaloxos fixéronse máis frecuentes despois da sinatura duns acordos especiais de seguridade entre o goberno nacional e varias autoridades locais, conforme os cales o Ministerio de Interior transfería unha serie de poderes ás autoridades locais. O obxectivo era facer fonte ás ameazas contra a seguridade, incluídas as que supostamente representaba a presenza de comunidades romanesas nestas cidades

Nota ós periodistas

Mediante a campaña Esixe Dignidade, Amnistía Internacional pide aos gobernos de todo o mundo que adopten todas as medidas necesarias, incluídas políticas e leis acordes coas normas internacionais de dereitos humanos, co fin de prohibir e impedir os desaloxos forzosos.

/// FIN

Amnistía Internacional Galicia – Equipo de Medios de Comunicación

Alberto Estévez

Telf. 647 084 640

Documentos e comunicados de prensa

www.es.amnesty.org

——

11 de marzo de 2010

Las autoridades italianas deben poner fin a los desalojos forzosos de miembros de la comunidad romaní

Siempre soñamos con que nuestros hijos tengan una casa donde vivir,

para que nadie les llame “gitanos”

Elpida, macedonia de etnia romaní, madre de cuatro hijos.

Llegó a Italia en 1991 con su marido y ambos tienen permiso de residencia.

Roma.- Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que revisen la puesta en práctica de un controvertido plan de vivienda que ya ha motivado el desalojo forzoso de cientos de personas de etnia romaní y allana el camino para que se produzcan miles de desalojos más en los próximos meses.

En un nuevo documento titulado La respuesta equivocada: El “Plan Nómadas” de Italia viola el derecho a la vivienda de la comunidad romaní en Roma, Amnistía Internacional ha alertado de que el plan, que fue presentado en julio de 2009, viola los derechos humanos de miles de romaníes.

Las medidas prevén la destrucción de más de 100 asentamientos romaníes en la capital y se calcula que unas 6.000 personas serán reubicadas en tan sólo 13 campamentos –nuevos o ampliados– situados a las afueras de la ciudad. El plan puede dejar a más de 1.000 romaníes sin hogar.

“Hay que reconsiderar con urgencia estas medidas. Las familias romaníes que viven en la capital italiana ahora se enfrentan a la pérdida de bienes, contactos sociales, acceso al trabajo y a los servicios públicos”, ha declarado Ignacio Jovtis, experto de Amnistía Internacional sobre Italia.

“También existe el riego de que si el plan se pone en práctica, podría usarse como modelo para llevar a cabo desalojos forzosos en otras regiones italianas. Los desalojos realizados sin consulta previa y sin una oferta de alojamiento alternativo adecuado a todas las personas afectadas constituyen una violación de sus derechos humanos.”

En los últimos meses, centenares de familias romaníes han sido desalojadas ya de al menos 5 campamentos diferentes. Con antelación a la clausura en febrero de 2010 de uno de los campamentos de romaníes más grandes de Europa, Casilino 900, se consultó extensamente a varios representantes de esa comunidad romaní. Sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos exigen que se consulte a todas las personas residentes en el área que se pretende desalojar.

Sin ser oficialmente parte del “Plan Nómadas”, la clausura de Casilino 700 en noviembre de 2009 se llevó a cabo sin un proceso de consulta previa y tuvo como resultado el que centenares de personas de etnia romaní quedaran sin hogar. Otras que viven en campamentos no autorizados están en peligro de correr la misma suerte, lo que suscita la pregunta de hasta dónde abarca realmente ese plan.

“Muchas personas de etnia romaní viven en construcciones precarias y en caravanas que carecen de las condiciones higiénicas básicas. La situación actual es el resultado de años de abandono, de políticas inadecuadas y de discriminación por parte de sucesivos gobiernos. El intento de abordar este legado es, en si mismo, bienvenido y de hecho las condiciones de vida de muchos romaníes mejorarán. Pero el plan es incompleto y se corre el peligro de empeorar aún más la situación de muchos romaníes más. Es la respuesta equivocada”, asegura Ignacio Jovtis.

En lugar de ofrecer a los romaníes el acceso a una vivienda adecuada, las autoridades los están reuniendo en campamentos en lugares remotos. Ello exacerba aún más los obstáculos y la discriminación a los que hacen frente los romaníes cuando solicitan el empleo regular que les permitiría disponer de alojamiento privado.

A las personas de etnia romaní que viven en campamentos se las excluye de hecho del acceso a la vivienda pública, dado que el actual sistema de concesiones, basado en una baremación por puntos, establece el requisito previo de haber sido expulsado de un alojamiento privado. Esto hay que cambiarlo.

Amnistía Internacional cree que, con su forma actual, el “Plan Nómadas” no cumple la obligación de Italia de garantizar que no se discrimina a grupos particulares o de evitar la segregación en el ámbito de la vivienda.

“El plan se denomina ‘Plan Nómadas’, pero la mayoría de los romaníes afectados no son nómadas en absoluto. Al etiquetar a todos los romaníes de nómadas y tratarlos como tales, los promotores de este plan están perpetuando los mismos problemas que pretenden resolver”, ha afirmado Ignacio Jovtis.

Información complementaria

Se calcula que entre 12.000 y 15.000 personas de etnia romaní viven en Roma y en sus alrededores. Unos 3.000 son italianos sinti, arraigados en el país desde hace largo tiempo. A partir de la década de los 60, numerosos romaníes empezaron a llegar procedentes de los países que formaban la ex Yugoslavia. Una gran parte de ellos ahora tienen permisos de residencia, y muchos de sus hijos son ciudadanos italianos. A lo largo del último decenio, un número significativo de romaníes también llegaron de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, en especial de Rumania. Aunque unos pocos miles de romaníes viven en alojamientos permanentes en Roma, la mayor parte vive en campamentos de distintas clases.

En los últimos años las autoridades italianas han adoptado una serie de medidas discriminatorias que han contribuido a la estigmatización de los romaníes que viven en el país. Los desalojos se han hecho más frecuentes después de la firma de unos acuerdos especiales de seguridad entre el gobierno nacional y varias autoridades locales, en virtud de los cuales el Ministerio del Interior transfería una serie de poderes a las autoridades locales. El objetivo era hacer frente a las amenazas contra la seguridad, incluidas las que supuestamente representaba la presencia de comunidades romaníes en estas ciudades.

Nota a los periodistas

Mediante la campaña Exige Dignidad, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que adopten todas las medidas necesarias, incluidas políticas y leyes acordes con las normas internacionales de derechos humanos, con el fin de prohibir e impedir los desalojos forzosos.

/// FIN

Amnistía Internacional Galicia – Equipo de Medios de Comunicación

Alberto Estévez

Telf. 647 084 640

Documentos e comunicados de prensa

www.es.amnesty.org


Fidel Picos Sánchez
Equipo de Comunicación
Amnistía Internacional Galicia
comunicacion.galicia@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s